آبشار آب سفید

آبشار آب سفید در 50 کیلومتری الیگودرز یکی از زیباییهای خداوند که دیدنش تحسین شما را بر می انگیزد عکس از دوست خوبم محمد حسن احمدی